محصولات

تجهیزات

خدمات به مشتریان

درباره ما

ارتباط با ما

سینی گرد رزین پلکسی طرح سنگ

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۵۱  | ۳۲۰  میلی متر

سایز ۲: کد ۱۵۲  | ۳۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۵۳  | ۴۲۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۳ طرح متفاوت و در ۲ قاب سفید و مشکی

سینی بیضی رزین پلکسی سنگی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۵۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۵۵۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۴ طرح متفاوت و در ۲ رنگ

سینی مستطیل رزین پلکسی سنگی

سایز ۱: کد ۳۵۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۳۵۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۴ طرح متفاوت و در ۲ رنگ

سینی گرد کلاسیک چوب طبیعی

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۷۱  | ۳۲۰  میلی متر

سایز ۲: کد ۱۷۲  | ۳۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۷۳  | ۴۲۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی بیضی کلاسیک چوب طبیعی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۷۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۵۷۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی مستطیل کلاسیک چوب طبیعی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۳۷۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۳۷۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی گرد اسپرت چوب طبیعی

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۸۱  | ۳۲۰  میلی متر

سایز ۲: کد ۱۸۲  | ۳۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۸۳  | ۴۲۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی بیضی اسپرت چوب طبیعی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۸۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۵۸۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی چوبی اسپرت مستطیل

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۳۸۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۳۸۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی گرد چرمی

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۲۱  | ۳۲۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۱۲۲  | ۳۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۲۳  | ۴۲۰ میلی متر

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۲  رنگ

سینی بیضی چرمی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۲۱  | ۴۱۵*۲۵۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۵۲۲  | ۵۰۰*۳۰۰ میلی متر

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۲  رنگ

سینی مستطیل چرمی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۳۲۱  | ۴۱۵*۲۵۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۳۲۲  | ۵۰۰*۳۰۰ میلی متر

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۲  رنگ

سینی پلی استری گرد

در پنج سایز:

سایز ۱: کد ۵۴۱ | ۲۱۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۵۴۲  | ۲۳۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۵۴۳  | ۲۷۵ میلی متر

سایز ۴: کد ۵۴۴  | ۳۱۵ میلی متر

سایز ۵: کد ۵۴۵ | ۳۷۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

سینی پلی استری بیضی

در پنج سایز:

سایز ۱: کد ۱۹۱  | ۲۲۰*۱۵۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۱۹۲  | ۲۵۵*۱۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۹۳  | ۲۹۰*۲۰۰ میلی متر

سایز ۴: کد ۱۹۴  | ۳۴۰*۲۳۰ میلی متر

سایز ۵: کد ۱۹۵  | ۳۹۰*۲۶۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

سینی پلیمری گرد

در چهار سایز:

سایز ۱: کد ۱۱۱  | ۲۷۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۱۱۲  | ۳۱۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۱۳  | ۳۵۵ میلی متر

سایز ۴: کد ۱۱۴  | ۴۱۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

سینی پلیمری کنگره

در پنج سایز:

سایز ۱: کد ۱۳۱  | ۲۸۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۱۳۲  | ۳۱۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۳۳  | ۳۵۵ میلی متر

سایز ۴: کد ۱۳۴  | ۴۰۵ میلی متر

سایز ۵: کد ۱۳۵  | ۴۵۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

سینی پلیمری بیضی

در پنج سایز:

سایز ۱: کد ۵۱۱  | ۱۶۵*۲۷۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۵۱۲  | ۱۹۰*۳۲۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۵۱۳  | ۲۲۰*۳۶۵ میلی متر

سایز ۴: کد ۵۱۴  | ۲۵۰*۴۲۰ میلی متر

سایز ۵: کد ۵۱۵  | ۲۹۰*۴۸۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

سینی پلیمری دالبری

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۳۳۱  | ۲۱۵*۳۱۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۳۳۲  | ۲۵۵*۳۷۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۳۳۳  | ۲۹۵*۴۳۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

سینی پلیمری مستطیل

در چهار سایز:

سایز ۱: کد ۳۲۱  | ۲۹۵*۱۷۹ میلی متر

سایز ۲: کد ۳۲۲  | ۳۳۰*۱۹۷ میلی متر

سایز ۳: کد ۳۲۳  | ۳۷۵*۲۲۰ میلی متر

سایز ۴: کد ۳۲۳  | ۴۱۹*۲۴۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

سینی های حراجی (اقتصادی) گرد در سه سایز

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۵۶۱ | ۲۵۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۵۶۲ | ۲۸۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۵۶۳ | ۳۲۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۵۰ عددی

سینی های حراجی (اقتصادی) سفید گرد در سه سایز

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۰۵۶۱ | ۲۵۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۰۵۶۲ | ۲۸۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۰۵۶۳ | ۳۲۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۵۰ عددی

سینی های حراجی (اقتصادی) بیضی در سه سایز

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۶۱ | ۳۰۵*۱۹۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۱۶۲ | ۳۴۵*۲۲۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۶۳ | ۴۰۵*۲۶۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۵۰ عددی

سینی های حراجی (اقتصادی) سفید بیضی در سه سایز

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۰۱۶۱ | ۳۰۵*۱۹۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۰۱۶۲ | ۳۴۵*۲۲۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۰۱۶۳ | ۴۰۵*۲۶۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۵۰ عددی

سینی های حراجی (اقتصادی) مستطیل در سه سایز

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۳۶۱ | ۲۸۵*۱۹۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۳۶۲ | ۳۲۵*۲۱۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۳۶۳ | ۳۶۰*۲۳۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۵۰ عددی

سینی های حراجی (اقتصادی) سفید مستطیل در سه سایز

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۰۳۶۱ | ۲۸۵*۱۹۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۰۳۶۲ | ۳۲۵*۲۱۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۰۳۶۳ | ۳۶۰*۲۳۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۵۰ عددی

سینی فایبرگلاس

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۳۱  | ۲۹۰*۴۲۰  میلی متر

سایز ۲: کد ۵۳۲  | ۳۵۵*۵۲۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۱۰ و ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش