محصولات

تجهیزات

خدمات به مشتریان

درباره ما

ارتباط با ما

سینی گرد رزین پلکسی طرح سنگ

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۵۱  | ۳۲۰  میلی متر

سایز ۲: کد ۱۵۲  | ۳۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۵۳  | ۴۲۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۳ طرح متفاوت و در ۲ قاب سفید و مشکی

سینی بیضی رزین پلکسی سنگی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۵۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۵۵۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۴ طرح متفاوت و در ۲ رنگ

سینی مستطیل رزین پلکسی سنگی

سایز ۱: کد ۳۵۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۳۵۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۴ طرح متفاوت و در ۲ رنگ

سینی گرد کلاسیک چوب طبیعی

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۷۱  | ۳۲۰  میلی متر

سایز ۲: کد ۱۷۲  | ۳۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۷۳  | ۴۲۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی گرد فلزی کلاسیک

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۴۱  | ۳۲۰  میلی متر

سایز ۲: کد ۱۴۲  | ۳۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۷۳  | ۴۲۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی بیضی کلاسیک چوب طبیعی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۷۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۵۷۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی مستطیل کلاسیک چوب طبیعی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۳۷۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۳۷۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی گرد اسپرت چوب طبیعی

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۸۱  | ۳۲۰  میلی متر

سایز ۲: کد ۱۸۲  | ۳۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۸۳  | ۴۲۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی بیضی اسپرت چوب طبیعی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۸۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۵۸۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی چوبی اسپرت مستطیل

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۳۸۱  | ۲۵۰*۴۱۵  میلی متر

سایز ۲: کد ۳۸۲  | ۳۰۰*۵۰۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ

سینی گرد پلیمری گلدار

در چهار سایز:

سایز ۱: کد ۱۱۱  | ۲۷۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۱۱۲  | ۳۱۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۱۳  | ۳۵۵ میلی متر

سایز ۴: کد ۱۱۴  | ۴۱۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

در بیش از ۱۵ نوع طرح متفاوت

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

در ۴ رنگ مشکی طوسی سفید صورتی

سینی گرد چرمی

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۱۲۱  | ۳۲۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۱۲۲  | ۳۷۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۲۳  | ۴۲۰ میلی متر

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۳ رنگ

سینی بیضی چرمی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۲۱  | ۴۱۵*۲۵۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۵۲۲  | ۵۰۰*۳۰۰ میلی متر

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۳ رنگ

سینی مستطیل چرمی

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۳۲۱  | ۴۱۵*۲۵۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۳۲۲  | ۵۰۰*۳۰۰ میلی متر

بسته بندی در کارتن ۶ عددی

در ۳ رنگ

سینی پلیمری کنگره سنتی

در پنج سایز:

سایز ۱: کد ۱۳۱  | ۲۸۰ میلی متر

سایز ۲: کد ۱۳۲  | ۳۱۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۱۳۳  | ۳۵۵ میلی متر

سایز ۴: کد ۱۳۴  | ۴۰۵ میلی متر

سایز ۵: کد ۱۳۵  | ۴۵۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ و ۱۲ عددی

در ۲ نوع طرح متفاوت

در ۴ رنگ اصلی سال

سینی پلیمری بیضی گلدار

در پنج سایز:

سایز ۱: کد ۵۱۱  | ۱۶۵*۲۷۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۵۱۲  | ۱۹۰*۳۲۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۵۱۳  | ۲۲۰*۳۶۵ میلی متر

سایز ۴: کد ۵۱۴  | ۲۵۰*۴۲۰ میلی متر

سایز ۵: کد ۵۱۵  | ۲۹۰*۴۸۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ و ۱۸ عددی

در بیش از ۴ نوع طرح متفاوت و در ۴ رنگ

سینی پلیمری دالبری

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۳۳۱  | ۲۱۵*۳۱۵ میلی متر

سایز ۲: کد ۳۳۲  | ۲۵۵*۳۷۵ میلی متر

سایز ۳: کد ۳۳۳  | ۲۹۵*۴۳۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

در ۵ طرح متفاوت و در ۴ رنگ اصلی سال

سینی پلیمری مستطیل طرح سنگ

در سه سایز:

سایز ۱: کد ۳۲۱  | ۲۹۵*۱۷۹ میلی متر

سایز ۲: کد ۳۲۲  | ۳۷۵*۲۲۰ میلی متر

سایز ۳: کد ۳۲۳  | ۴۱۹*۲۴۵ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ عددی

در ۲ رنگ

سینی های حراجی فروش (اقتصادی) گرد در سه سایز

در پنج سایز:

سایز ۱: ۲۵۵ میلی متر

سایز ۲: ۲۸۵ میلی متر

سایز ۳: ۳۳۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ و ۱۲ عددی

در ۴ رنگ اصلی سال

سینی های حراجی فروش (اقتصادی) بیضی در سه سایز

در پنج سایز:

سایز ۱: ۳۱۰*۱۹۸ میلی متر

سایز ۲: ۳۵۰*۲۳۰ میلی متر

سایز ۳: ۴۰۶*۲۶۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ و ۱۲ عددی

در ۴ رنگ اصلی سال

سینی های حراجی فروش (اقتصادی) مستطیل در سه سایز

در پنج سایز:

سایز ۱: ۱۹۱*۲۹۸ میلی متر

سایز ۲: ۲۱۰*۳۲۵ میلی متر

سایز ۳: ۲۳۵*۳۶۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۲۴ و ۱۲ عددی

در ۴ رنگ اصلی سال

سینی فایبرگلاس

در دو سایز:

سایز ۱: کد ۵۳۱  | ۲۹۰*۴۲۰  میلی متر

سایز ۲: کد ۵۳۲  | ۳۵۵*۵۲۰ میلی متر

تهیه شده از مواد نو و غیر بازیافتی

بسته بندی در کارتن ۱۰ و ۶ عددی

ضد آب و ضد خط و خش

در ۲ رنگ